FAQ


Što su izravni, a što neizravni troškovi?

Izravni su troškovi izravno povezani s provođenjem inicijative i bez njih se inicijativa ne bi mogla provesti. Troškovi ovise o tipu inicijative koja se prijavljuje. Npr. kupnja alata, rukavica, kupnja sadnica, honorari osoba koje će djelovati na terenu, troškovi režija izravno povezani s odvijanjem inicijative (npr. ako je za odvijanje inicijative potrebno korstiti električne aparate ili je potrebna voda za zalijevanje tada će taj dio troškova režija biti izravni trošak) i slično.Neizravni troškovi samo posredno sudjeluju u provedbi, npr. honorar za npr.odgovornu osobu u organizaciji koja će sudjelovati samo u organiziranju inicijative, ali ne i u provedbi,troškovi telefona, pošte za slanje obavijesti medijima i slično, objava nekih oglasa… Neizravni troškovi mogu biti u iznosu do najviše 15% od ukupnih sredstava za provedbu inicijative.Putni troškovi su neizravni troškovi, osim u slučaju da je trošak prijevoza izravno vezan za aktivnosti inicijative.

Mora li svaki dokument koji se dostavlja na CD-u biti snimljen na zasebnom CDu ili sva 3 dokumenata mogu biti snimljena na jednom CD-u? Je li obrasce pritom potrebno skenirati ili se snimaju u onom formatu u kojem se nalaze (word, excel)?

Opisni obrazac, obrazac proračuna i obrazac životopisa voditelja/ice inicijative dostavljaju se na jednom CD-u. Navedene dokumente nije potrebno skenirati, već snimiti u onom formatu u kojem se nalaze.

Ako je udruga registrirana u jednoj županiji, a ima podružnicu u drugoj županiji, može li podružnica prijaviti građansku inicijativu?

Podružnica može prijaviti građansku inicijativu samo ako ima pravnu osobnost. Udruga iz primjerice Grada Zagreba ne može prijaviti provedbu inicijative u Velikoj Gorici (Zagrebačkoj županiji) pa i ako ondje ima podružnicu. No, ako je podružnica u Velikoj Gorici registrirana kao pravna osoba, podružnica može prijaviti inicijativu.

Može li se iznos od 10.000 kn upotrijebiti za honorar…?

Ne. Iznos od 10.000 kn je maksimalan trošak realizacije predložene građanske inicijative i ne može biti isključivo upotrijebljen za honorar.

Na što se odnosi RNO broj iz registra neprofitnih organizacija?

Neprofitne organizacije u Republici Hrvatskoj dužne su se, sukladno čl. 2. st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08 i 7/09), upisati u Registar neprofitnih organizacija. Navedeni Registar ustrojava i vodi Ministarstvo financija, a rok za prijavu neprofitnih organizacija koje su u matični registar upisane prije 1. siječnja 2009.g. bio je 30. lipnja. Ministarstvo financija je na svojim internetskim stranicama otvorilo stranicu za neprofitne organizacije sa svim sadržajima koji su potrebni kako bi prilagodba novom načinu organiziranja računovodstva neprofitnih organizacija bila što jednostavnija. Za provjeru vašeg RNO broja kliknite OVDJE.

Tko se ne može prijaviti na natječaj i zašto?

Na natječaj se ne mogu prijaviti studentske udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ, udruge za zaštitu potrošača, udruge u tehničkoj kulturi, gorske službe spašavanja, civilna zaštita, dakle sve organizacije koje imaju vlastiti zakon o ustrojavanju, registriranju i financiranju. Ne može se prijaviti ni Caritas kao organizacija osnovana po zakonu o vjerskim zajednicama.

Treba li udruga, ustanova ili druga organizacija koja se prijavljuje biti registrirana najmanje 2 godine?

Ne. U uputama za prijavu građanske inicijative pod točkom 10. (Natječajna dokumentacija) stoji da je potrebno dostaviti presliku Rješenja o registraciji iz kojeg je vidljivo da je organizacija registrirana do dana raspisivanja natječaja.

Tko izdaje “Izvadak iz registra udruga” i zašto se razlikuje od “Rješenja o registraciji”?

Izvadak iz registra udruga izdaje Ured državne uprave u određenoj županiji. To je neizostavan dokument za prijavu građanske inicijative i nije isto što i “Rješenje o registraciji”. Iz tog se dokumenta vidi postoji li odluka o zabrani djelovanja udruge ili odluka o prestanku postojanja udruge, a što nije sastavni dio “Rješenja o registraciji”. U slučaju nedostavljanja izvatka iz registra udruga, odnosno dostavljanja rješenja o registraciji, prijedlog građanske inicijative bit će odbijen iz formalnih razloga.

Što se smatra izravnim troškom? Je li najam prostora izravni trošak ako se u tom prostoru izvodi samo program inicijative?

Izravni su troškovi oni koji su nužni i izravno vezani uz provedbu inicijative, primjerice troškovi materijala (letve, čavli, boja ili sl.), troškovi nekih usluga nužnih za provedbu (rad specijaliziranog stroja ili prijevoz materijala i sl.). Kada je u pitanju najam prostora, isti može biti izravan trošak ukoliko je riječ o prostoru u kojem se provodi jedna ili više konkretnih akcija inicijative. Najam prostora se ne smatra izravnim troškom ukoliko je riječ o najmu prostora za provedbu redovnih aktivnosti udruge.

Može li ista osoba biti voditelj/ica inicijative i osoba ovlaštena za zastupanje?

Da, ista osoba može biti voditelj/ica inicijative i osoba ovlaštena za zastupanje.

Ako je udruga registrirana u jednoj županiji, a ima podružnicu u drugoj županiji, može li podružnica prijaviti građansku inicijativu?

Podružnica može prijaviti građansku inicijativu samo ako ima pravnu osobnost. Udruga iz primjerice Grada Zagreba ne može prijaviti provedbu inicijative u Velikoj Gorici (Zagrebačkoj županiji) pa i ako ondje ima podružnicu. No, ako je podružnica u Velikoj Gorici registrirana kao pravna osoba, podružnica može prijaviti inicijativu.

Molim Vas informaciju mogu li manjinska vijeća koja su birana temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina podnijeti projektni prijedlog pored udruga, zaklada, ustanova i mjesnih odbora.

Manjinska vijeća ne mogu biti nositelji građanskih inicijativa u okviru natječaja Naš doprinos zajednici jer, kako je propisano Uputama za prijavu na natječaj, spadaju u kategoriju udruga/drugih pravnih osoba koje se financiraju i djeluju prema posebnim propisima.